ochrana
osobních údajů

Přístup na stránky www.omjoga.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu platné právní úpravy, a to ať už se souhlasem uživatele či na základě jiného právního základu.

Správcem osobních údajů fyzická osoba Lenka Žaludová Tyrpeklová, IČO: 25204 se sídlem na adrese Čisovice ev. č. 218, Praha – západ, (dále též „provozovatel“).

V případě stránek www.omjoga.cz jde o soubory cookies a o následující osobní údaje, které jsou poskytovány uživatelem při vyplnění kontaktního formuláře: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon.

Provozovatel se zavazuje se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou údaje získávány, což je výhradně kontaktování uživatele stránek na základě jeho žádosti.

Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování, maximálně však po dobu 12 měsíců.

V případě jakýkoliv dotazů nebo uplatnění práv ohledně zpracování osobních údajů můžete provozovatele kontaktovat na adrese:

Michalovice 72

29301, Mladá Boleslav, Česká republika.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je paní Lenka Tyrpeklová, můžete ji kontaktovat na adrese adela@yogamovement.cz.

Práva uživatele související se zpracováním osobních údajů

uživatel má právo žádat o informace, zda jsou jeho osobní údaje provozovatelem zpracovány; jaký je účel jejich zpracování; jaké kategorie osobních údajů provozovatel zpracovává; kdo je příjemcem jeho osobních údajů; po jakou dobu budou jeho osobní údaje zpracovávány; zda jsou jeho osobní údaje předávány do třetích zemí; jaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů má.

uživatel má právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;

uživatel má právo žádat výmaz svých osobních údajů za předpokladu, že: (i) jeho osobní údaje již není nutné zpracovávat pro účely, pro které byly shromážděny, (ii) odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a zároveň (iii) neexistuje jiný důvod pro jejich zpracování; dále má právo žádat výmaz, pokud vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo pokud jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy;

uživatel má právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů (pokud jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu provozovatele, který nepřevažuje nad jeho zájmy);

uživatel má právo bezplatně požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;

uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s nařízením GDPR);

uživatel má právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle obvyklých technických standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Zpracování souborů cookies

Stránky www.omjoga.cz zpracovávají soubory cookies, a to jak na základě nezbytnosti takového zpracování pro funkčnost stránek, a tedy na základě oprávněných zájmů jejich provozovatele, tak na základě souhlasu uživatele, který mohl uživatel udělit při své první návštěvě a může jej kdykoliv přímo na stránkách odvolat.

Z počítače uživatele se některé soubory cookies vymažou při zavření prohlížeče. Některé trvalé soubory cookies však zůstanou uloženy v počítači uživatele až do vymazání nebo do určitého data ukončení platnosti, které je jim přiřazeno. Uživatel má vždy možnost nastavit si prohlížeč tak, aby přijímal všechny cookies, nebo aby prohlížeč na soubory cookies upozornil, nebo aby soubory cookies vůbec nepřijímal.

Co jsou cookies

Jde o malé soubory tvořené písmeny a číslicemi, které počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do Vašeho zařízení, tedy počítače, mobilního telefonu nebo třeba tabletu a ukládá na pevném disku Vašeho zařízení.

Přestože soubory cookies zpravidla nemohou přímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, pomáhají nám rozlišit jednotlivé uživatele webových stránek. Díky nim Vám můžeme nabídnout lepší požitek při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby.

Pomocí cookies si Váš prohlížeč například pamatuje, jestli jste souhlasil(a) s podmínkami využívání našich webových stránek, jakou jazykovou mutaci těchto stránek jste si zvolil(a), či například jakou emailovou adresu jste při