provozní řád

ÓM jóga studio

Provozovatel:

Petra Mullerová

IČO: 00000000

Londýnská 334/83

Praha 2 

ODPOVĚDNÁ OSOBA:

ADRESA STUDIA: ÓM jóga, Michalovice 72, Mladá Boleslav

Provozní podmínky

I.

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia ÓM joga. Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu, workshopu, kreditu nebo členství potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.

Každý klient je povinen se při vstupu prokázat jménem, na kterém je v systému nahraný zakoupený balíček, membership či workshop nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jóga studia a využívání jeho zařízení či služeb. Zakoupený balíček, membership, workshop či jednorázový vstup je vázaný na jméno a platí tedy pouze pro jednu osobu a je nepřenosný.

III.

Studio OM jóga  je otevřeno podle aktuálně platné otevírací doby, která je uvedena na webových stránkách www.omjoga.cz  dle rozhvhu lekci.

IV.

Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách ÓM jóga. Online rezervace je možná až po zakoupení platného vstupu.  Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či na sociálních sítích.

V.

ZRUŠENÍ LEKCÍ, KURZŮ, WORKSHOPŮ

STORNO PODMÍNKY

Poplatek za zrušení rezervace na otevřenou lekci

Pokud se klient nedostaví na rezervovanou otevřenou lekci včas, a nebo nedojde k jejímu včasnému zrušení v on-line rezervačním systému, studio si nárokuje náhradu ve výši 100% z ceny lekce.  

Rezervovanou otevřenou lekci lze zrušit 12 hodiny před jejím začátkem v rezervačním sytému nebo emailem na recepci. V případě, že klient na lekci nedorazí, bude účtována celá lekce. Pokud lekce nebyla uhrazena, bude vyžadována částka za lekci při další návštěvě. 

Poplatek za zrušení/přesunutí indi­viduální lekce

0% ceny výuky — při zrušení/přesunu výuky více než 24 hodin před jejím začátkem.

100% ceny výuky — při zrušení/přesunu v době kratší než 24 hodin, pří­padně při nedostavení se.

Poplatek za zrušení rezervace na vzdělávací akce (workshopy, certifikační programy či akce Y)

50% z ceny akce — rezervace zrušena více než 30 dní před začátkem pláno­vané akce.

100% z ceny akce – rezervace zrušena více než 14 dní před začátkem pláno­vané akce.

VI.

Klientům jsou k dispozici šatní skříňky v určené oddělené šatně. Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku. Po dobu své návštěvy ve studiu je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VII.

Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi slouží šatna. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

VIII.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

IX.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Om jóga nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

Základní lékárnička první pomoci je na recepci studia.

X.

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

XI.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách Institutu.

V prostorách jóga studia je zakázáno:

•kouřit

•požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky

XII.

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

XIII.

Tísňové telefonní linky:

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod….), která ohrožuje osoby, majetek, zvířata nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo

150 HASIČI 

Hasičský záchranný sbor ČR

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince

155 ZÁCHRANKA

Zdravotnická záchranná služba 

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo

158 POLICIE 

Policie České republiky

156 Městská (obecní) policie

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

• Co přesně se stalo – tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat

• Přesné místo hlášené události – tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události

• Informace o postižených – pohlaví, přibližný věk, počet postižených

• Informace o volajícím – jméno a číslo telefonu pro zpětný dotaz

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník / dispečer ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s operačním pracovníkem/dispečerem.

K upřesnění místa události:

V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru sdělte: adresu a čísla domu (jsou důležitá obě čísla – červené i modré), patro a jméno majitele bytu, jak najít dům (hlavně na sídlištích).

Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích sdělte: stručný a výstižný popis místa události, např. typická budova poblíž, park, křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo dálnice apod.

kontaktprávní úpravaprovozní řád